Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności
List otwarty skierowany do Ministra Sprawiedliwości RP przez Krajowe Forum Tłumaczy Przysięgłych.

Czytaj więcej

Aktualności
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich zaprasza na szkolenia organizowane od kwietnia do czerwca 2012 r.


Czytaj więcej

Aktualności

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich zaprasza na szkolenia organizowane w  lutym i marcu 2012 roku.

Czytaj więcej

Aktualności
BST wystosowało pismo w sprawie przetargu ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na tłumaczenie dla Instytutu Yad Vashem.

Czytaj więcej

Aktualności
Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie stawek dla tłumaczy przysięgłych. Niestety nie spełnia ona naszych oczekiwań, ale wraz z PT TEPIS i STP będziemy nadal działać w tej sprawie.
Aktualności
We czwartek 12 stycznia o godz. 19.00 kolędowaliśmy już po raz trzeci, wraz z naszymi rodzinami, w gościnnej kawiarence przy kościele św. Bernarda w Sopocie.


Czytaj więcej

Aktualności
Przed zakładowym kolędowaniem BST odbyło się zebranie zarządu, na którym omówiliśmy sprawy bieżące naszego stowarzyszenia.

Czytaj więcej

Aktualności
W sobotę 18 lutego szkolenie STP "Język angielski w zakresie praktycznych umiejętności podczas egzaminu państwowego dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych" poprowadził pan Zbigniew Nadstoga.


Czytaj więcej

Aktualności
Cytujemy za PT TEPIS i przyłączamy się do apelu o nieuleganie presji cenowej wywieranej na tłumaczy przysięgłych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości:

"APEL O SO­LI­DAR­NOŚĆ ZA­WO­DO­WĄ. W związ­ku z do­nie­sie­nia­mi o propozycjach or­ga­nów ści­ga­nia i wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści ne­go­cjo­wa­nia z tłu­ma­cza­mi przy­się­gły­mi sta­wek usta­no­wio­nych przez Mi­ni­stra Spra­wie­dli­wo­ści (patrz przy­kład), pre­zes PT TEPIS wy­sto­so­wał prze­ciw­ko ta­kim prak­ty­kom pro­test (patrz tekst pi­sma), ostro je po­tę­pia­jąc i prze­sy­ła­jąc pi­smo do wia­do­mo­ści Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści, Mi­ni­stra Spraw We­wnętrz­nych i Kra­jo­wej Ra­dy Są­dow­nic­twa. Ra­da Na­czel­na PT TEPIS zwra­ca się ni­niej­szym z ape­lem do wszy­stkich tłuma­czy przy­się­głych o so­li­dar­ność za­wo­do­wą, aby nie po­dej­mo­wa­li współ­pra­cy z or­ga­na­mi ści­ga­nia i wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści na wa­run­kach urą­ga­ją­cych god­no­ści tłu­ma­cza przy­się­głe­go, czy­li po­ni­żej sta­wek prze­wi­dzia­nych jed­no­znacz­nie przez pra­wo, któ­re w od­nie­sie­niu do zle­ceń są­du, pro­ku­ra­to­ra, Po­li­cji oraz or­ga­nów ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej nie pod­le­ga­ją re­gu­łom wol­ne­go ryn­ku i ja­kim­kol­wiek ne­go­cja­cjom zgod­nie z art. 16 ust. 2 usta­wy o za­wo­dzie tłu­ma­cza przy­się­głe­go. Przy­ję­cie ta­kiej pro­po­zy­cji by­ło­by na­ru­sze­niem za­sad ety­ki za­wo­do­wej okre­ślo­nych w § 1 i § 12 Ko­dek­su tłu­ma­cza przy­się­głe­go stwo­rzo­ne­go we współ­pra­cy z przed­sta­wi­cie­la­mi Mi­ni­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści RP".

Aktualności
*
~ ~ ~ ~ ~

Radosnych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz spokojnego i dostatniego

Nowego Roku 2012

życzy

Zarząd Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy


PS. Na wspólne kolędowanie zapraszamy 12 stycznia 2012.

Zarezerwujcie ten termin już dziś Uśmiech

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy