Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

newsletter

Nie przegap żadnego szkolenia!

Nie wysyłamy spamu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja zostaje przekazana w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy z siedzibą w Gdyni (81-583) przy ul. Wielkopolskiej 399 (dalej „BST”).

2. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez BST Pani/Pana danych osobowych na cele zarządzania Stowarzyszeniem, w tym między innymi dla potrzeb rozliczania składek członkowskich, organizowania ubezpieczenia OC i kontaktu pomiędzy członkami.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest zarządzanie Stowarzyszeniem oraz między innymi informowanie o działaniach na rzecz środowiska tłumaczy.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są z mocy prawa, w tym Ustawy o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104) i Ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591).

W przypadku kiedy dane zostały pozyskane nie bezpośrednio od Pani/Pana jako podmiotu danych, przetwarzane dane osobowe (w tym imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej) pochodzą wyłącznie z listy biuletynowej BST.

3. Odbiorcy danych

BST może udostępniać Pani/Pana dane podmiotom świadczącym na rzecz BST usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pani/Pana dane osobowe.

Odbiorcami Pani/Pana danych są również pozostali członkowie BST zapisani do listy mailingowej BST.

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane przechowujemy do czasu wystąpienia Pani/Pana z BST.

6. Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych
  • prawo do usunięcia Pani/Pana danych

(jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby BST przetwarzało Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, aby BST je usunęło)

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych

(może Pani/Pan zażądać, aby BST ograniczyło przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem BST ma nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarza je bezpodstawnie, a nie chce Pani/Pan, żeby BST je usunęło, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych)

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

(aby skutecznie skorzystać z tego prawa, powinna Pani/powinien Pan wskazać BST swoją szczególną sytuację, która w Pani/Pana ocenie uzasadnia zaprzestanie przez BST przetwarzania objętego sprzeciwem. BST przestanie przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez BST Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw, lub też, że Pani/Pana dane są BST niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

(jeżeli uważa Pani/Pan, że BST przetwarza Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego)

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie danych

BST nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania danych osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wstąpienia w poczet członków BST. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym.

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: prezes@bst.org.pl.

© 2006–2024 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy