Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności
We czwartek 12 stycznia o godz. 19.00 kolędowaliśmy już po raz trzeci, wraz z naszymi rodzinami, w gościnnej kawiarence przy kościele św. Bernarda w Sopocie.


Czytaj więcej

Aktualności
Przed zakładowym kolędowaniem BST odbyło się zebranie zarządu, na którym omówiliśmy sprawy bieżące naszego stowarzyszenia.

Czytaj więcej

Aktualności
W sobotę 18 lutego szkolenie STP "Język angielski w zakresie praktycznych umiejętności podczas egzaminu państwowego dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych" poprowadził pan Zbigniew Nadstoga.


Czytaj więcej

Aktualności
Cytujemy za PT TEPIS i przyłączamy się do apelu o nieuleganie presji cenowej wywieranej na tłumaczy przysięgłych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości:

"APEL O SO­LI­DAR­NOŚĆ ZA­WO­DO­WĄ. W związ­ku z do­nie­sie­nia­mi o propozycjach or­ga­nów ści­ga­nia i wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści ne­go­cjo­wa­nia z tłu­ma­cza­mi przy­się­gły­mi sta­wek usta­no­wio­nych przez Mi­ni­stra Spra­wie­dli­wo­ści (patrz przy­kład), pre­zes PT TEPIS wy­sto­so­wał prze­ciw­ko ta­kim prak­ty­kom pro­test (patrz tekst pi­sma), ostro je po­tę­pia­jąc i prze­sy­ła­jąc pi­smo do wia­do­mo­ści Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści, Mi­ni­stra Spraw We­wnętrz­nych i Kra­jo­wej Ra­dy Są­dow­nic­twa. Ra­da Na­czel­na PT TEPIS zwra­ca się ni­niej­szym z ape­lem do wszy­stkich tłuma­czy przy­się­głych o so­li­dar­ność za­wo­do­wą, aby nie po­dej­mo­wa­li współ­pra­cy z or­ga­na­mi ści­ga­nia i wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści na wa­run­kach urą­ga­ją­cych god­no­ści tłu­ma­cza przy­się­głe­go, czy­li po­ni­żej sta­wek prze­wi­dzia­nych jed­no­znacz­nie przez pra­wo, któ­re w od­nie­sie­niu do zle­ceń są­du, pro­ku­ra­to­ra, Po­li­cji oraz or­ga­nów ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej nie pod­le­ga­ją re­gu­łom wol­ne­go ryn­ku i ja­kim­kol­wiek ne­go­cja­cjom zgod­nie z art. 16 ust. 2 usta­wy o za­wo­dzie tłu­ma­cza przy­się­głe­go. Przy­ję­cie ta­kiej pro­po­zy­cji by­ło­by na­ru­sze­niem za­sad ety­ki za­wo­do­wej okre­ślo­nych w § 1 i § 12 Ko­dek­su tłu­ma­cza przy­się­głe­go stwo­rzo­ne­go we współ­pra­cy z przed­sta­wi­cie­la­mi Mi­ni­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści RP".

Aktualności
*
~ ~ ~ ~ ~

Radosnych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz spokojnego i dostatniego

Nowego Roku 2012

życzy

Zarząd Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy


PS. Na wspólne kolędowanie zapraszamy 12 stycznia 2012.

Zarezerwujcie ten termin już dziś Uśmiech
Aktualności
Centrum Herdera UG w Gdańsku zaprasza 16 grudnia 2011 r. (piątek) o godz. 17.00 do swojej siedziby na wieczór literacki p.t. Solidarność in der deutschen Literatur. Wieczorek poprowadzi prof. dr hab. Marion Brandt.


Czytaj więcej

Aktualności
Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy, w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Stowarzyszeniem Tłumaczy Polskich, wystąpiło do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o znaczącą rewaloryzację stawek za tłumaczenia uwierzytelnione.

Czytaj więcej

Aktualności
W dniu 29 listopada 2011 r. wygasa nasza polisa OC. Hestia proponuje nam przedłużenie polisy o kolejny rok na tych samych warunkach, co dotychczas, ale UWAGA: warunkiem jest przystąpienie do ubezpieczenia minimum 40 osób!

Do chwili obecnej zgłosiło się tylko 21 osób. Dlatego wszystkich, którzy chcą przystąpić do ubezpieczenia prosimy o PILNE zgłaszanie się i wpłaty, żeby nasza wspólna polisa mogła funkcjonować na dotychczasowych warunkach.

Czytaj więcej

Aktualności
Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy wzięło udział w warsztatach TRAFUT (Training for the Future) w Lublanie, na którym omawiana była dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym.

Polecamy RAPORT Z KONFERENCJI (dla zalogowanych).

Aktualności

Tłumacze zrzeszeni w Bałtyckim Stowarzyszeniu Tłumaczy wyrażają swój protest przeciwko tendencyjnemu i krzywdzącemu obrazowi naszego środowiska zawodowego przedstawionemu w publikacjach prasowych i telewizyjnych („Puls biznesu” z dnia 10.11.2011 r. – artykuł „Symultanka już nie tłumaczy” – oraz program „Państwo w państwie” TV Polsat wyemitowany 13.11.2011 r.).

Sprawa biura Symultanka nie po raz pierwszy pojawia się w mediach i nasze stowarzyszenie już wcześniej wskazywało na nierzetelność podawanych przez dziennikarzy informacji. Tym razem chcemy przypomnieć wszystkim zainteresowanym, o co w tej sprawie chodziło i dlaczego zajęła się nią Policja i prokuratura.

Działalność biura Symultanka polegała między innymi na sprzedawaniu czystych, opatrzonych stemplem tłumacza przysięgłego kartek, które biuro to, po wypełnieniu przez swoich współpracowników (zazwyczaj nie-tłumaczy), sprzedawało swoim klientom. Tłumacz, którego pieczęć widniała pod dokumentem, nie znał jego treści. Przekładu dokonywała osoba niezaprzysiężona, często w ograniczonym stopniu znająca język, bazując na wcześniejszych tłumaczeniach formularzy.

Dla analogii wyobraźmy sobie biuro zbierające od notariuszy podpisane i podstemplowane puste kartki, które są następnie przez kogoś innego zadrukowywane umową sprzedaży mieszkania lub umową spółki z o.o., albo biuro zbierające od lekarzy wystawione in blanco recepty, które zapisuje potem zatrudniony w tym biurze student. A przecież tłumacz przysięgły to również zawód zaufania publicznego.

W myśl polskiego prawa dokumenty preparowane przez Symultankę były więc fałszowane i dlatego sprawą zajęła się Policja i prokuratura. Natomiast autorzy publikacji w prasie i programów telewizyjnych uważają, że „założyciel[e] ogólnopolskiej sieci biur tłumaczeń Symultanka […] wprowadzając nowatorską metodę obsługi klientów, narazili się konkurencji, która nasłała policję i prokuraturę”. Zakładając, że „konkurencja” odnosi się tu do środowiska uczciwych i rzetelnych tłumaczy przysięgłych podkreślamy, że obowiązkiem tłumaczy (jak i każdego innego obywatela) było powiadomienie odpowiednich organów o przestępstwie.

Reasumując protestujemy przeciwko przedstawianiu biura Symultanka jako ofiary konkurencji ze strony tłumaczy oraz rozpowszechnianiu fałszywego obrazu sprawy i opinii krzywdzących nasze środowisko.

Z poważaniem

Dorota Górak-Łuba
prezes Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy