Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

Walne zebranie BST – 8 marca, 9:30

W imieniu Zarządu zapraszamy wszystkich na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW BST
w sobotę 8 marca 2014 r. na godz. 9.30 do sali kameralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego ul. Gnilna 3, 80-847 Gdańsk (mapka)
Wejście od strony C.H. Madison, następnie schodami na 2 piętro, długim korytarzem do końca,
przez drzwi w kracie i w prawo do sali kameralnej.

Dokumenty:
Zestawienie przychodów i wydatków 2013
Sprawozdanie zarządu 2013
Budżet 2014

Po zebraniu:
12.00 – przerwa na kawę i kanapki
12.30 – 14.00 – Burza mózgów: wspólne opracowywanie zagadnień sądowych dot. rozliczeń TP.
Tematy pracowicie zebrane przez dwie Kasie (Beredę-Rosołek i Kot):
Koszty tłumaczeń dla sądów; Zagadnienia sądowe
Prosimy o przygotowanie dalszych konkretnych spraw, które wymagają uregulowania
lub opisania dobrych praktyk.

Koszty zebrania finansujemy ze wspólnych środków, więc nie ma opłat, ale prosimy o wysłanie zgłoszenia „Walne BST – TAK” na adres Ani Działowskiej a-ja@wp.pl do CZWARTKU 6 MARCA, żebyśmy mogli zamówić odpowiednią ilość kanapek.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane jest przez Zarząd BST w trybie § 18 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia.
Pierwszy termin: godz. 9.30, drugi termin: godz. 9.45.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
2) Wybór Prezydium Walnego Zebrania (w składzie przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz)
3) Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej dla głosowania uchwał
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał
5) Przyjęcie porządku obrad
6) Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2013
7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ze sprawowania kontroli wewnątrz Stowarzyszenia
8) Prezentacja projektów uchwał i dyskusja
9) Powzięcie uchwał w głosowaniu jawnym, w przedmiocie:
–    oceny i zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, w roku obrotowym 2013”
–    oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, za rok obrotowy 2013, w tym bilansu, rachunku zysków i strat
–    zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2013
–    udzielenia absolutorium członkom władz Stowarzyszenia z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013
–    pokrycia straty za rok 2013 z funduszy własnych
10) Przedstawienie planów i zamierzeń Stowarzyszenia na rok 2014, w tym przedstawienie preliminarza przychodów i wydatków na 2014 rok
11) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia preliminarza przychodów i wydatków na 2014 rok
12) Wnioski i sprawy różne
13) Zamknięcie obrad.

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy