Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

Krajowe Forum Tłumaczy Przysięgłych, Warszawa: 10 marca 2012

Krajowe Forum Tłumaczy Przysięgłych organizowane przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich i Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy odbyło się w Bibliotece Narodowej, Audytorium im. Stefana Dembego, w Warszawie przy al. Niepodległości 213 w sobotę 10 marca w godz. 17.00 – 21.00.


W imieniu BST wystąpiła Gosia Grabarczyk wyrażając poparcie naszego stowarzyszenia dla postulatów PT TEPIS wymienionych w liście otwartym do Ministra Sprawiedliwości i opisując odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie przetargu Yad Vashem, w której organ administracji rządowej po raz pierwszy zobowiązał podległą sobie jednostkę „do przestrzegania ogólnie funkcjonujących zasad dotyczących pracy tłumaczy przy sporządzaniu, w przyszłości, opisów warunków zamówienia na usługę obejmującą tłumaczenia”. Jest to ewenement w skali kraju i mamy nadzieję, że za słowami pójdą w tym przypadku konkretne działania.

Bardzo rzeczowo wypowiadali się sędziowie z 2 warszawskich sądów okręgowych. Od nich mamy otrzymać, za pośrednictwem Tepisu, podstawę prawną stanowiącą, że orzeczenie o przyznaniu wynagrodzenia ma nastąpić NIEZWŁOCZNIE po wykonaniu danej czynności (np. tłumaczeniu na rozprawie). Przyznali oni, że zdarzają się przypadki opóźniania orzeczeń do zakończenia postępowania, ale stwierdzili wyraźnie, że są one niezgodne z przepisami.

Zaproponowano także rozwiązanie ułatwiające tłumaczom ustny przekład treści wyroku, zaakceptowane jako zdroworozsądkowe przez obecnych na Forum sędziów: po odczytaniu wyroku przez sędziego tłumacz otrzymuje kartkę z wyrokiem i tłumaczy go w całości a vista. Tłumacz ma prawo poprosić sędziego o zastosowanie takiej procedury, która minimalizuje ryzyko błędu i pozwala stronom wysłuchać treści wyroku w formie jednolitej.

Przyjazd BST na Forum został bardzo dobrze przyjęty, a obecny na spotkaniu członek BST Jan Bukowski zobowiązał się przy okazji do opracowania instrukcji jak złożyć do sądu wniosek o rozliczanie dojazdu na podstawie kilometrówki.

Tematy dyskusji można było zgłaszać na adres: www.forumtlumaczy.com

PROGRAM OBRAD

17.00 – 17.10 – Powitanie uczestników i otwarcie obrad  – dr Danuta Kierzkowska
17.10 – 17.15 – Starania o poprawę statusu TP i stanowisko PT TEPIS  – dr Danuta Kierzkowska
17.15 – 17.20 – Status tłumaczy sądowych w Wielkiej Brytanii i Republice Czeskiej – Dorota Staniszewska – Kowalak
17.20 – 17.25 – Stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy EULITA – Zofia Rybińska
17.25 – 17.35 – Stanowisko Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich – Aleksandra Niemirycz, dr Wojciech Gilewski
17.35 – 17.45 – Stanowisko Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy – Małgorzata Grabarczyk
17.45 – 18.00 – Wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości
18.00 – 18.15 – Wystąpienie przedstawicieli warszawskich Sądów Okręgowych
18.15 – 18.30 – Wystąpienie przedstawicieli innych organów wymiaru sprawiedliwości
18.30 – 19.30 – Wypowiedzi i pytania uczestników obrad do prelegentów – moderator Agnieszka Hein
19.30 – 20.00 – Podsumowanie zgłoszonych postulatów i prezentacja projektu listu otwartego do MS – Danuta  Kierzkowska i Joanna Miler-Cassino
20.00 – 21.00 – Wypowiedzi uczestników i opracowanie ostatecznej formy listu otwartego do MS – moderator Agnieszka Hein, redakcja tekstu na żywo: Joanna Miler-Cassino i Zofia Rybińska


TEMATY KRAJOWEGO FORUM TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH 2012


SUGEROWANE USTALENIA W PRAKTYCE SĄDÓW I PROKURATUR
NA EURO 2012 W RAMACH OBECNEGO PRAWA


Stosowanie stawek za tłumaczenie w postępowaniu przyspieszonym
Stosowanie § 3 RMS nt. terminologii i frazeologii do tłumaczenia ustnego (dialekt i żargon)
Stosowanie stawki 10 zł za gotowość całodobową
Stosowanie zasad zwrotu kosztów dojazdu TP do innego miasta
Stosowanie zasad zwrotu kosztów dojazdu TP w obrębie miasta
Stosowanie zasad zwrotu kosztów dojazdu TP z zagranicy
Stosowanie zasad zwrotu kosztów dojazdu TP własnym samochodem
Zapewnienie godziwych warunków pracy TP
Specjalna ochrona bezpieczeństwa osobistego TP
Zapewnienie transportu TP w godzinach nocnych 
Zapewnienie dostarczenia TP wody pitnej  podczas pracy
Zapewnienie terminowej wypłaty wynagrodzenia

 

SUGEROWANE ZALECENIA WTP MS W RAMACH OBECNEGO PRAWA


Ogłoszenie zaleceń WTP na stronie MS
Zalecenie stosowania Kodeksu tłumacza przysięgłego
Wyraźne odniesienie stawki za ustne zawsze do stawki na obcy
Wyjaśnienie stosowania stawki za stawiennictwo i niewykorzystanie TP
Brak obowiązku wykonania dodatkowych egzemplarzy tłumaczenia
          Wskazanie przepisów nt. zwrotu kosztów dojazdu TP do innego miasta
          Wskazanie przepisów nt. zwrotu kosztów dojazdu TP w obrębie miasta (w tym opłata za parking)
          Wskazanie przepisów nt. zwrotu kosztów dojazdu TP z zagranicy
          Wskazanie przepisów nt. zwrotu kosztów dojazdu TP własnym samochodem
Nielegalność negocjacji stawek TP przez sądy i prokuratury
Nielegalność negocjacji stawek TP w ramach przetargów
Nielegalność niewypłacania wynagrodzenia TP w terminie
          Kontakt telefoniczny przed zleceniem TP tłumaczenia
          Ujednolicone szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli TP przez wojewodów

 

POSTULATY NT. ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU MS
WS. WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI TP


Określenie zasady corocznej indeksacji stawek wynagrodzenia TP – na mocy ustawy o zawodzie TP
Niestosowanie RMS do stron postępowania ws. cywilnych
Podwyżka stawek TP w 2013 w stosunku do 2005 r. o 100%
Zrównanie stawki za tłumaczenie na polski z tłumaczeniem na obcy
Wprowadzenie zasady sumowania procentowych dodatków do stawek
Przywrócenie stawki za dodatkowe egzemplarze tłumaczenia
Wyraźne odniesienie § 3 nt. 25% dodatku za utrudnienia do tłumaczenia pisemnego i ustnego
Rozszerzenie zakresu § 3 nt. 25% dodatku za utrudnienia o dialekt, żargon, stare alfabety i tłumaczenie z nagrania
Wyraźne sformułowanie w § 6 ust. 1 zasady liczenia tłumaczenia ustnego zawsze  wg stawki na obcy
Ustalenie stawki jak w trybie przyspieszonym za tłumaczenie pisemne w ciągu 24 godzin (nie w dniu zlecenia) i odpowiednio przez x dni o objętości 5 stron na dzień
Ustalenie stawki jak w trybie przyspieszonym za tłumaczenie ustne w dniu zlecenia 
Ustalenie stawki jak w trybie przyspieszonym za tłumaczenie ustne w dni ustawowo wolne od pracy i w godzinach nocnych
Ustalenie 300% stawki za stawiennictwo w razie niewykorzystania TP
Ustalenie stawki za badanie akt sprawy w ramach przygotowania TP do tłumaczenia ustnego
Ustalenie stawki za czas stracony na podróż
Ustalenie diety za zlecenia cało- i wielodniowe

 

POSTULATY NT. NOWELIZACJI USTAWY O ZAWODZIE TP


Wprowadzenie dorocznej indeksacji stawek wynagrodzenia za czynności TP – art. 16 ust.2 
Dodanie art. 16’ nt. zwrotu kosztów podróży, diet i zakwaterowania TP
Zniesienie obowiązku stwierdzania postaci tłumaczonego tekstu (oryginału lub odpisu) – art. 18 ust. 2
Zapewnienie możliwości zawieszenia TP na własny wniosek – art. 11
Obowiązek podawania pełnych danych kontaktowych TP na liście MS – art. 8 pkt 5
Zwiększenie liczby tłumaczy przysięgłych w składzie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do 6 – art. 3 ust. 3


© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy