Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

Nowy „Kodeks tłumacza przysięgłego”

Cytujemy za www.tepis.org.pl: ZNOWELIZOWANY KODEKS TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO, obo­wią­zu­ją­cy od 1 wrze­śnia 2011 r. jest tutaj »»». Wy­daw­nic­two Trans­le­gis otrzy­mało au­spi­cje na III wy­da­nie pu­bli­ka­cji pt. "Ko­deks tłu­macza przy­się­głe­go z ko­men­ta­rzem", któ­ra po­win­na się uka­zać w paź­dzier­ni­ku 2011 r.

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy